woensdag 24 december 2008

Jezus geboren, ook voor U‘U zijt wellekome!’ klinkt het lied in vele kerken
maar in deze wereld is het amper te merken
dat Jezus, zijn Geest, zijn Vader en Leven
nog aan mensenwezens zijn door te geven

We kunnen het zelf wel, de ‘noden’ gelenigd
een ware volger van Jezus, al te vaak gestenigd
opkomen voor alle mensen, eerlijkheid en liefdevol leven
buitenmenselijke waarden door Jezus gegeven

Sta stil, zit stil bij dat wat je boeit en beleeft
Maak je hoofd leeg, je hart vol met Hem die om je geeft
Dank God, zo waarlijk mens te worden en te zijn
In uw Licht, uw Geest zijn onze zorgen klein

Voor Jezus eeuwige dank voor zijn Lijden
waarmee Hij ons van ons juk vol bevrijdde
geboren als mensenkind in een kribbe, de voerbak voor vee
een voorbeeld voor velen, in Uw Liefde tevree

donderdag 13 november 2008

Dankbaarheid voor leven


Dankbaarheid voor leven

Dankbaarheid voor leven, leven in dit land
Dankbaar om te geven, met de open hand
Wat waren we verloren, wat zochten we toch lang
God die liet ons zoeken, Hij hielp ons bij de gang

De gang naar eerlijk leven, tussen runderen en zeugen
Simpel, eenvoud, van harte, en altijd volle teugen
Adem, lucht en blij met zon en regen
Vol vertrouwen in Hem, dat valt nooit tegen

Dank U Heer, voor zoveel giften en gaven
Dank U Jezus, dat wij ons bij U mogen laven
Laven aan De Bron, van Leven en van Goed
Wie goed naar U luistert, weet wat overgave doet

Uw Koninkrijk op Aarde, verborgen of totaal vergeten
U God, moet zich maar al te vaak met Mammon en duivel meten
Echte vrede op aarde, balans in mediteer-meer en consu-minder
Uw zoon Jezus, de ware ‘Tom-Tom’ of ‘padenvinder’

zondag 9 november 2008

Ploegen met paarden


Ploegen met paarden

Ploegen met paarden, de kracht in de voor
Een doel recht naar voren, het trekken gaat door
Mijn Jezus, mijn Jezus, wij voelen ons paard
de voor nog te vinden, het hoofd, hart en staart

Waar gaan wij verblijven ? Waar staat onzens thuis ?
Wie gaan wij verblijden ? Hoe dragen we ons kruis ?
Veel vragen in ene; veel zorgen alom
U bent toch Degene; bij U val je niet om

Welk land laat zich ploegen ? Wie ment er de knol ?
Wie kan zich nog voegen ? En slaat niet op hol ?
U geeft ons ons brood, Uw wil geschiede hier
Wij zijn erg veeleisend, in veel een pionier

Wat brengt U naar ons ? Waar is er de Voor ?
De duivel bezweren ! We zingen in koor
Dank voor alle dingskes, dank voor het moment
dat wij mogen leven; in Jezus uw kracht herkend

Ploegen met paarden, Uw kracht in de voor
Een doel recht naar voren, U trekt ons er door
Lieve Jezus, Lieve Jezus, de Waarheid en Leven
De Weg in Uw Geest, door God ons gegeven.

donderdag 23 oktober 2008

Wat we geloven en hoe we leven

Een belijdenis waar wij ons door laten inspireren: Een verklaring van de broeders en zusters van de kerk van Christus, Elmendorf te Mountain Lake, Minnesota

2008

We geloven in God de Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, die gekruisigd is, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Op de derde dag verrees hij uit de doden, is opgestegen ten hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Vader, vanwaar hij zal komen oordelen: de levenden en de doden.
Wij geloven in de Heilige Geest, de heilige onverdeelde kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.

God en de mens
We geloven dat God ons volmaakt heeft gemaakt, met de aarde, de hemel, en alle levende wezens. We zijn onze volmaaktheid verloren door niet naar Hem te luisteren. Nu, behalve wanneer we geloven in zijn Zoon, Jezus, die hij naar ons heeft gezonden om ons te leren en ons te verlossen door zijn dood aan het kruis – behalve wanneer we hem volgen, en ons aansluiten bij het lichaam van gelovigen hier op aarde- zijn we waardeloos voor God, en zal hij ons vernietigen in de hel.

Het koninkrijk van God
Door boetedoening en vergeving van onze zonden, door geloof, door de Geest van God die op ons neerdaalt, die ons nieuw leven geeft met Jezus mogen we via de smalle deur zijn Koninkrijk binnengaan 2. We mogen zo erfgenamen worden, met hem, van het eeuwig leven en de belofte krijgen om met hem te heersen – na de wederopbouw van alle dingen – in de nieuwe hemel en op een aarde vol van rechtvaardigheid 3.
Wij herkennen het Koninkrijk van God (het hemels koninkrijk), in zijn eerste stadia van vrede, gerechtigheid en medeleven, wat al op aarde bestaat 4. Overal,waar mannen en vrouwen zijn die geloven in Jezus en hem volgen, leven oude mensen, jongelui en kleine kinderen in vrede en gelijkheid met elkaar. Waar zij zich voor elkaar geven als Jezus zich voor hen gaf, zal zijn Koninkrijk komen . Ook geloven we dat dit Koninkrijk in een nog grotere kracht en glorie komt wanneer Jezus zélf terugkomt5 . We geven onszelf en alles wat we hebben aan het verkondigen van het goede nieuws van zijn Koninkrijk, en hopen voorgoed te leven, te werken en te bidden met Jezus6 .
We houden van onze kapitein, onze held Jezus omdat hij de duivel overwon en ons eeuwig leven gaf. We willen met hem vechten, hem in elke beweging volgen, zijn Geest ons laten vervullen zodat we mogen overwinnen. Wij steunen allen die zich voor Jezus en zijn koninkrijk op aarde inzetten en vechten (waarbij het hier niet gaat om fysiek vechten, maar om het Geestelijk vechten).8

Dopen
Wij verkondigen onze overgave aan Jezus en zijn koninkrijk door woord9, door dopen met water10 en door het volharden in onze tocht met hem, dag na dag, totdat dit leven voorbij is11.
Hoe er gedoopt wordt (op welke manier), of door wie, is niet belangrijk voor ons. Dopen ná het uitspreken van de geloofsbelijdenis, vooropgesteld dat de bekeerde echt berouw heeft, gelooft in Jezus en zijn geloften maakt met een eerlijk hart, is oprecht.
Dopen, geloven wij, betekent onmiddelijke verantwoordelijkheid en lidmaatschap van de plaatselijke kerk waar men gedoopt is.12 Deze verantwoordelijkheid en lidmaatschap blijven zolang als men op die plaats blijft. Wanneer men voor een of enere geldige reden moet verhuizen naar een andere plek, wordt men ontheven van dit lidmaatschap en kan men lid worden van een andere plaatselijke kerk. Alle gedoopte leden van het lichaam van God, geloven wij, dienen te behoren tot en te functioneren in zichtbare kerkgemeenschappen.13
We geloven dat het dopen met water meteen dient te gebeuren nadat men er om heeft gevraagd – net genoeg tijd latend voor de kerk om de kandidaat goed te keuren en zeker te zijn dat men begrijpt wat het betekent om Christen en lid van de kerk te zijn.14
We dopen niemand die het niet helemaal met onze congregatie eens is – klaar is om deel te nemen in onze communie (van brood en wijn) en bereid is zich compleet te geven voor leven met onze broeders en zusters.

Communie
Wanneer we leven in gemeenschap met Jezus leven we ook in gemeenschap met elkaar. Wij vieren dat in onze communie met brood en wijn ( zo vaak als de Geest ons vraagt door het jaar heen). Dit brengt ons ook naar gemeenschap van goederen – we delen dus niet alleen wat we geloven en hopen, maar ook wat we bezitten.
We kunnen alleen communie met elkaar vieren wanneer we zowel geestelijk als materieel één zijn met elkaar – enkel wanneer de communicanten in woord en daad hebben laten zien dat ze aan Christus toebehoren en aan een ieder die aan de communie meedoet.15 Communie met brood en wijn is het vieren van verbondenheid met Christus - een teken van zijn koninkrijk16 Wanneer we deelnemen op een onwaardige manier, in verdeeldheid of met niet-gelovigen dan verdoemen we met dit eten en drinken onze ziel. 17

Verkondiging
Wij zien Jezus als ons perfecte voorbeeld en eren hem als onze Koning. Alles wat Jezus en zijn apostelen verkondigden of deden, willen wij ook verkondigen en doen. Alles wat zij afkeurden, keuren wij af.18
De verkondiging van Jezus en zijn apostelen (vervat in het Nieuwe Testament) is het allesbepalende Woord. Wanneer ons duidelijk gemaakt wordt, dat wij het woord hebben minacht, woorden van het Nieuwe Testament zo hebben gedraaid dat ze ons leventje beter passen, hebben we berouw en vragen wij om vergeving. Wij voelen ons verplicht om te veranderen wat nodig is, tegen welke kosten dan ook, om Christus te gehoorzamen en te volgen. 19

Heil en verlossing
We willen graag doorgaan, in een geest van vergeving, God te prijzen dat hij ons van de zonden heeft bevrijd en ons naar het Koninkrijk van zijn Zoon heeft gebracht. 20 Hij kent onze menselijke zwakheden en tekortkomingen en de verantwoordelijkheid die wij daarvoor dragen. 21 We geloven dat het mogelijk is zonder zonden te leven, door Christus onbevlekt voor God te staan, maar we geloven ook dat we flink tekort kunnen schieten en dat we dus goed moeten opletten en bidden om God’s gratie.22
We geloven dat Jezus het licht van de wereld is, een voorbeeld voor alle mensen van deze wereld.23 We geloven dat zijn Geest zich uitstort over alle mensen waar ook ter wereld, en ze naar hem toe roept (ook al kent of herkent men hem niet).24 Enkel zij die zijn roepen beantwoorden zullen worden gered. Enkel zij die zoeken zullen Hem vinden.25
Apostelen en evangelisten, door de kerk uitgezonden, zijn er om de zoekenden te helpen, ‘de weg’ te vinden. We kunnen mensen niet God laten zoeken. Dat is het werk van de Geest. 26
We geloven dat alle kinderen, sinds Adam en Eva God niet gehoorzaamden en zondigden, geboren worden met een zondige natuur.27 We geloven dat kinderen van ongelovige ouders mogelijk een nog grotere last van spirituele onzuiverheid met zich dragen.28 Maar we geloven ook dat God deze kinderen hier pas persoonlijk voor verantwoordelijk stelt wanneer ze zelf zondigen (na het bereiken van een leeftijd waarop ze bewust ingaan tegen de wil van God en hun eigen geweten). God zal de onschuldigen niet beschuldigen, of kinderen straffen voor de zonden van hun ouders 29

De Heilige Geest
Wij erkennen dat de Geest van Jezus (de Heilige Geest) God is. We verwachten al onze broeders en zusters te leven in de Geest, en te zoeken naar zijn plan met hen.30 We erkennen dat speciale gaven zoals genezen, profeseren, het spreken in tongen en andere zaken zoals genoemd in het Nieuwe Testament juist bewijzen dat God onder ons leeft. Wat we niet doen is dat we iemand of iets als ‘spiritueel’ erkennen terwijl tegelijkertijd in tegenspraak met de regels van het Nieuwe Testament.
We denken dat alle gelovigen zijn gezegend met de Heilige Geest, maar bij ieder resulterend in verschillende talenten en gaven - afhankelijk van wat ze zelf nodig hebben, afhankelijk van wat de locale kerk nodig heeft .31

Leiderschap
We geloven dat de Heilige Geest mensen kan roepen tot leiderschap en andere dienende rollen in de kerk. 32 Deze roeping, geloven wij, zal door de gelovigen-gemeenschap, vol van de Heilige Geest, herkend worden en op de juiste manier mee omgegaan.33 Mensen onder ons, met speciale gaven, dienen te worden gestimuleerd deze te gebruiken. Op deze manier kan de Heer zijn kerk verder bouwen .34
We geloven dat de Heilige Geest sommige mensen roept tot het leiden van de kerk. We respecteren ze en waarderen hun werk.35 Iedere leider is direct verantwoording verschuldigd aan Jezus. 36 Desalniettemin is het ook zo dat iedere leider verantwoording af dient leggen aan de kerk van Jezus (de locale kerk) en aan andere leiders, net zoals een ieder verantwoording verschuldigd is aan een ener . Daarom kan ook niet één man beslissingen nemen die de hele kerk aan gaan. Ook is het niet zo dat één persoon alle onderwijs of administratie kan en mag doen. Wij geloven in een leiderschap door meerdere ouderlingen.37

Werk
Als een gemeenschap proberen we het werk evenredig te verdelen over alle leden. Niet iedereen is even geschikt voor hetzelfde werk, maar iedereen dient wel op zijn of haar manier een steentje bij te dragen. 38 Ieder kundig persoon dient met z’n eigen handen te werken om te voorzien in de noden van hemzelf en de zijnen. Families nemen en dragen de verantwoording over hun kinderen, de ouderen en de (geestelijk) gehandicapten onder hen. 39
In het werk en de verantwoordelijkheden die aan ons worden gegeven, onderwerpen we ons volledig aan de beslissing van de broederschap.

Celibaat en huwelijk
We erkennen de rol van vrijgezelle broeders en zusters onder ons en respecteren deze.40 Wanneer men verkiest vrijgezel te blijven om de Heer te dienen (of wanneer men om andere redenen celibatair wil leven, zoals b.v. bij het overlijden van de partner of bij echtscheiding) voelen wij ons verplicht hen te ondersteunen en voor hen te zorgen zolang als ze leven. We danken God voor hen.
Toch geloven we wel dat God graag ziet dat de meeste mensen trouwen en kinderen krijgen.41 Wij stimuleren openlijk de huwelijkse staat en verplichten ons te doen wat we kunnen om onze jongeren te laten trouwen. 42 We stimuleren ze om geschikte partners te vinden met het advies van de ouders en de kerkleiders - echter wel met volledig verantwoordelijkheid voor de keuze die ze maken én met de belofte op deze keuze niet terug te komen zolang als ze leven. 43
We laten het onze leden niet toe te scheiden, óf te hertrouwen als de gescheiden partner nog leeft 44
Wanneer gescheiden (of gescheiden én hertrouwde) mensen zich bij ons willen aansluiten, vragen wij hen een celibatair leven te leiden tussen ons. Wanneer zij kinderen hebben op te voeden zullen wij hen daarbij helpen voor zover we daartoe in staat zijn.
We vragen gescheiden en hertrouwde stellen niet om te stoppen van elkaar te houden, of om te stoppen met het opvoeden van hun kinderen. We vragen hen wel om zoveel van elkaar te houden dat ze de lichamelijke relatie afbreken. We kunnen niet toestaan dat men bij elkaar woont of slaapt.
Gescheiden en hertrouwde mensen die onze gemeenschap bezoeken worden individueel ondergebracht.

Verkering
We verwachten dat onze jonge mannen en vrouwen op een volledig open en eerlijke weg omgaan met hun verkering en hun eventuele trouwplannen - niet in het geheim, niet samen alleen voor lange periodes, of in het donker, maar wel in het gezelschap van andere broeders en zusters. 45
We begrijpen dat stellen die willen gaan trouwen tijd voor henzelf willen hebben, maar dat betekent niet dat men zich te buiten gaat aan fysiek contact vóór het huwelijk. We stimuleren ze ook om hun verloving kort te houden ( niet veel langer dan een jaar). Op het moment dat ze volledig overtuigd zijn dat de Heer wil dat ze trouwen, ze zichzelf spiritueel hebben voorbereid man en vrouw van het huis te worden, dienen ze door te gaan met hulp van ouders en kerk.
We trouwen geen jonge mannen en vrouwen zonder de toestemming van de ouders, behalve wanneer de ouders het huwelijk tegenhouden op basis van onterechte of niet-bijbelse redenen. In zulke gevallen luisteren we naar de stem van de locale kerk. Wij geloven dat het huwelijk van God is, en het te verhinderen voor minder dan een reden uit de Schrift, is het tegenhouden van de goede werken die God onder ons wil verrichten. 46
Kinderen
Ouders dragen primair verantwoordelijkheid in het opvoeden van hun kinderen in de geest van de Heer.47 Echter, alle ouders realiseren zich dat ook zij incompleet zijn. Onze kinderen dienen ook deel te nemen aan het leven en werken van anderen, van een sociaal groter verband dan de natuurlijke familie. Daarom vertrouwen we onze kinderen ook toe aan de oppas, leraren en werkbazen buiten onze familiekringen. 48
We zien het als onze verantwoording (niet die van de staat) om onze eigen scholen, eigen curriculum te hebben. Broeders en zusters van onze eigen congregatie zijn leraren en dienen als rol-model voor onze kinderen. We verwachten dat alle families in onze communiteit meehelpen bij het werk op de school.
Bij het trainen van onze kinderen thuis, op school en in onze communiteit gebruiken we liefde en tucht - een tikje als het nodig is. Hij die de roede spaart haat z’n zoon. 49 Ouders zijn de eerste die een tikje mogen geven, maar wanneer echt nodig kunnen ook leraren en werkbazen dit doen.
We geloven dat het belangrijk is voor families om tijd met elkaar door te brengen, samen te eten, samen te werken wanneer dit mogelijk is (vaders met zoons en moeders met dochters) en de avonden thuis met elkaar door te brengen. ’s Zomers na acht uur, en ’s winters zelfs vroeger, verwachten we dat de kinderen bij hun ouders thuis zijn, te lezen in de Schrift, te zingen en samen te bidden voordat ze naar bed gaan.
We geloven dat kinderen een geschenk van God zijn en verwelkomen eenieder die van God gegeven is.50 We geloven niet in zwangerschaps-onderbreking - met welk middel dan ook - behalve in het geval van ernstige en levensbedreigende omstandigheden.

Bijeenkomsten
Op de ochtend van de dag van de Heer zeggen we gezamenlijk dank. We zingen samen en minimaal twee broeders danken openlijk (openingsboodschap en een hoofdboodschap) en laten tijd voor bidden en getuigenissen. 51
‘s Middags en ook op woensdagavonden is er bijbelstudie. Iedere andere avond om 5:45 verwachten we dat de congregatie samenkomt voor het lezen van de Schrift en gebed. In deze bijeenkomsten verwachten we actieve deelname van ieder aanwezig, zowel bij het zingen, bij het leiden van de gebeden en in het delen van dat wat God ons in ons hart ingeeft.
De leiders van onze gemeenschap komen doordeweeks elke ochtend bij elkaar om de dagtaken te verdelen en praktische beslissingen te nemen. Eén keer per week (op zaterdagmiddag) is er een bijeenkomst om zaken te bespreken die de hele gemeenschap aangaan.
In onze dankzeggings-bijeenkomsten worden aanwijzingen gegeven door onze mannen. 52 Zij alleen delen hun stimulerende gedachtes met ons. Wanneer onze zusters vragen hebben, getuigenissen willen delen, willen bidden of belijdenissen willen doen in een informele manier is dat prima. We vinden het niet goed wanneer ze belerend zijn of gezag willen uitoefenen over de mannen.53

Speciale dagen
Ter nagedachtenis aan speciale gebeurtenissen in het leven van onze Heer Jezus gedenken wij zijn geboorte, zijn wederopstanding, zijn opstijging ten hemel, het nederdalen van de Heilige Geest met Pinksteren en soms andere dagen. Wij gaan echter niet mee met ‘heidense’ praktijken die onze westerse maatschappij zijn binnengeslopen (Kerstbomen, Kerstmannen, Paashazen, Paaseieren, enz. enz.). Wij hebben geen oordeel of kritiek op diegene die deze dagen niet in ere houden 54
Net als alle andere dagen van het jaar verwachten we dat onze feestdagen verlopen in heiligheid, waar plezier en goddelijke vrees.

Eerlijkheid
We staan op absolute eerlijkheid in zaken en in wat we zeggen en doen. Dit houdt in dat we eerlijk zijn in het betalen van belastingen, importheffingen en het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen voor bouw of exploitatie van onze agrarische gemeenschap. 55
We weigeren de eed af te leggen, mondeling of schriftelijk - inclusief het afleggen van de eed aan de vlag.56
We verwachten van onze leden dat ze burgers zijn die aan alle wetten van het land gehoorzamen die niet conflicteren met de wetten van God .57
We respecteren en bidden voor onze overheid en werken zoveel mogelijk met hen samen, zolang het niet tegen ons geweten in gaat. 58
Bezoeken en lid worden van onze gemeenschap
Alle ‘zoekers’ die onze gemeenschap willen bezoeken zijn van harte welkom - in ieder geval één keer. Daaropvolgende bezoeken van langere of onbeperkte duur dienen te worden goedgekeurd en georganiseerd. Verkondigers van doctrines die tegengesteld zijn aan die van ons, bezoekers die weerspreken of ondermijnen wat wij geloven, zijn niet welkom. Ook voelen we ons niet verplicht iedereen te ontvangen die enkel voor intellectuele of academische doelen wil komen.
Voordat men in onze gemeenschap kan komen wonen, moet er het een en ener worden georganiseerd. Aanmeldingen voor lidmaatschap worden voor het eerst beoordeeld, nadat nieuwe bewoners acht maanden bij ons wonen. Men wordt eerst als lid opgenomen wanneer iedereen in onze gemeenschap zich goed voelt bij het leven en de getuigenis van de nieuwe bewoner.
Wanneer men lid van de gemeenschap wordt, zullen nieuwe leden al hun bezittingen (m.u.v. huishoudelijke en persoonlijke zaken) overdragen aan de kerk. De kerk kan ze houden of weg doen. Goederen kan men niet terugvorderen wanneer men de gemeenschap verlaat, of op een later moment.

De gemeenschap verlaten en discipline
Wanneer een broeder of zuster, of een complete familie, besluit om de gemeenschap te verlaten verwachten we dat ze dit melden bij de broederschap. Wanneer de broederschap vaststelt dat de reden voor vertrek Gods wil is, is er geen bezwaar, en kan men vrij vertrekken.
Wij staan op de volledig vrijwillige natuur van de Kerk van Jezus Christus, 59 en we straffen of separeren ons niet automatisch van diegene die ons verlaat.
We nemen onze verplichtingen ten opzichte van elkaar zeer serieus. Na het maken van de stap om lid te worden, is het niet Gods wil om voor onbeduidende redenen, andere voorkeuren of wegens gebrek aan energie en toewijding om door moeilijke zaken heen te werken, te vertrekken. Wanneer leden onze gemeenschap verlaten om deel te nemen aan zaken, deel te worden van situaties die we niet volledig kunnen goedkeuren rust er van onze kant weinig zegen op hun vertrek. Hun gedrag zal dan bepalen of en in hoeverre er nog contact met hen blijft, én of er nog een mogelijkheid tot afleggen van bezoeken is.
Wanneer een lid ons verlaat in rebellie of zonde, zijn verbond met Jezus en deze locale kerk verbrekend, beschouwen we hem als een ‘heiden of tollenaar’ en zien dan af van verder contact met hem totdat hij berouw toont. 60
Kerk discipline, geloven we, is enkel voor diegene die geen berouw toont. Zelfs wanneer iemand gediscplineerd wordt (geen vrijelijk contact of samen eten met hem) hebben we de plicht om hem te waarschuwen in de Geest van Jezus.61 Wanneer we van hem blijven houden en hem vriendelijk maar ferm behandelen, kan hij terugkeren naar Jezus en zijn kerk. Dat is de enige reden voor disciplineren, en zo gauw als het bovenstaand doel bereikt is wordt het disciplineren gestopt.
We geloven niet in het gebruiken van kerk discipline als een soort straf, of als een boetedoening voor diegene die willen doen wat goed is.
We geloven dat kerk discipline enkel gebruikt mag worden bij individuen, daar enkel specifieke zaken het nodig maken. We erkennen of steunen geen ‘groepsdiscipline’ die toegepast wordt op complete congregaties of groepen van congregaties bij kerksplitsingen.

Eenheid
Iedere locale kerk, geloven wij, is direct verantwoording verschuldigd aan Jezus.62 Wij zien geen precedent in de Schrift voor een hoger niveau van authoriteit in de kerk dan de locale kerk. We geloven echter wel dat locale kerken waarin de Geest van Jezus zich beweegt, niet van zichzelf denken als ‘onafhankelijk’ of als ‘de enige kerk’. Ieder stad in het Koninkrijk van Jezus, net als ieder huishouden in die steden, en ieder individu in die huishoudens, heeft elkaar nodig.
Wij vieren onze eenheid met andere locale kerken door samen te danken, door het vragen én geven van raad en daad zoveel als mogelijk.
Hoe dichter elkaars doctrines en praktijk bij elkaar staan, des te intiemer en betekenisvoller de broederschap met elkaar wordt.
Associeren en verbinden
Alhoewel we een ieder respecteren die gelooft in Jezus-Christus, maar anders leeft dan wij - zelfs dat we accepteren en waarderen wat men verkondigt en doet - weigeren we nauwe verbintenissen aan te gaan met een ieder die het rechtvaardigt dat Christenen aan oorlogen deelnemen, die weigert zich van de wereld af te zonderen op economisch vlak, in klederdracht en levensstijl en die zich verzet tegen de weg van het Hemels Koninkrijk of deze kleineert.63
We kunnen niet omgaan met mensen die in volledige ongehoorzaamheid aan de Schrift leven. 64
Maar aan de andere kant, kunnen we niet beter dan omgaan met ieder die Jezus volgt en hem zoekt met een eerlijk hart - of ze nu veel of weinig met ons gemeen hebben op ethnisch, cultureel of sociaal gebied.65
Het is Jezus die ons scheidt van allen die weigeren hem te volgen (onze bloedverwanten, vrienden en voormalige metgezellen inclusief) en verbindt met hen die dat wel doen.66

De zieken
We geloven dat God ons lichaam en onze ziel in zijn handen houdt, en dat wanneer we ziek worden hij de enige is die ons kan genezen. Wanneer iemand bij ons ziek is, stimuleren we hem om met de ouderlingen van de kerk contact op te nemen, zodat ze hem kunnen zalven met olie en samen voor genezing bidden.67
Alhoewel we enkel God eren voor genezing, gebruiken we medische hulp wanneer dat nodig is. We erkennen dat God werkt door medische en chirurgische ingrepen die ,vaak, leiden tot genezing.
We geloven dat ziekte en dood ontstonden door de ongehoorzaamheid en val van Adam maar dat ziek worden of dood gaan niet betekent dat men persoonlijk, vandaag, gezondigt heeft. Het betekent ook niet dat ons geloof te zwak is om te kunnen herstellen. Het is niet de wil van God dat gelovigen altijd zouden genezen, of dat zij altijd verschoond zouden blijven van ziektes, ongelukken of de dood. God vraagt ons soms hem juist te eren door onze ziekte of handicap. Als dat is wij hij van ons vraagt, accepteren we dat ‘geduldig en vriendelijk’.
We weigeren de ‘gave van genezen’ (wonderbaarlijke kracht tot genezing) te erkennen bij diegene die weigert de weg van Jezus en zijn Koninkrijk te gaan. Erger nog: wanneer zulke mensen wonderen verrichten, verwachten we eerder dat hun krachten van de duivel komen.68
Wij verwerpen alle soorten hekserij, niet-wetenschappelijke medische behandelingen en elke vorm van alternatieve geneeswijze die de natuurwetten ontkent.

Vrede
Door het volgen van Christus proberen we kwaad met goed te vergelden, onze vijanden lief te hebben en geen weerstand te bieden aan diegene die ons mishandelt of ons boosaardig gebruikt. 69
Dit betekent dat we niet naar de rechtbank gaan om onze geschillen te beslechten. We hebben dan liever dat anderen zich bevoordelen dan dat wij onszelf moeten verdedigen.70
We kunnen niet dienen in het leger, of ons door het dragen van een militair uniform, militaire training of het afleggen van een militaire eed laten identificeren met de god van deze wereld.
In geval van oorlog en militair geweld zijn we van harte bereid het land op een andere manier te dienen dan als militair.

Gelijkheid
We geloven dat in de locale kerk we elkaar altijd dienen te steunen en alles te delen - zowel plezier als verdriet.71 We geloven dat wat een heeft allen hebben, wanneer een lijdt allen lijden.72 Dit dragen we uit in ons samenleven en in onze gemeenschap van goederen.73
Ook kunnen wij, als burgers van het Hemels Koninkrijk - zonen en dochters van de Koning - geen ander leven bedenken. We geloven dat men in God’s Koninkrijk, net als in de eerste samenlevingen, altijd alles gemeenschappelijk heeft gehad. We erkennen dat geld, bezit, alle kapitalistische en goddeloze socialistische of communistische systemen een gevolg zijn van de val van de mens, zijn slechtheid en hebzucht. Wij hebben enkel te maken met de wereldeconomie voorzover dat voor dit moment absoluut noodzakelijk is
We tonen onze gelijkheid onder elkaar door de bereidheid elkaar de voeten te wassen, net als Jezus zijn discipelen de voeten wastte. Dit kan letterlijk genomen worden zodat men spontaan elkaars voeten wast, maar meer dan dat willen we met ons leven uitdrukking geven aan de houding van Jezus die hier achter zit. 74 Dat wil zeggen dat als we Jezus volgen, we hier elke dag, de hele dag uitdrukking aan kunnen geven.
Of het nu is met de vredeskus, the rechterhand van broederschap of met een vriendelijke omarming we verwachten dat onze leden elkaar eren en groeten met geschikte signalen van liefde en broederschap.75

Afscheiding
In onze huizen, ons vermaak, onze kleding, onze muziek, onze spraak - in het hele dagelijks leven - willen we ons vereenzelvigen met Jezus en zijn Koninkrijk waartoe wij behoren.
We hebben de god van deze wereld afgewezen en weigeren zich met hem te identificeren. 76 Wat ten zeerste wordt gewaardeerd onder mensen is verwerpelijk in het aanzicht van God .77 Daarom willen wij bescheiden leven in eenvoudige huizen, waar alles een praktisch doel dient. We willen eenvoudige meubelen gebruiken, gezond eten, eenvoudige maaltijden (zoveel mogelijk eigen product) nuttigen en ons bescheiden kleden.
We verwerpen de mode van de wereld als het gaat om kapsels, onpraktische kleding en frutsels die enkel bedoeld zijn om de aandacht op zichzelf te richten. 78
We gebruiken geen juwelen en wijzen het gebruik van de trouwring af vanwege zijn heidense oorsprong, zijn onpraktisch gebruik en het niet-bijbels gebruik van goud. 79
We verwachten onze vrouwen en meisjes lang haar te dragen en het (als teken van bescheidenheid, gehoorzaamheid en vanwege de engelen) in het openbaar te bedekken.80
Als teken van bescheidenheid dragen onze zusters geen broeken. Liever zien we dat zij, en ook onze broeders, zich op een eenvoudige en uniforme manier kleden. Om eenheid te bewaren, en vanwege de grote waarde ons met elkaar en met onze gemeenschap te identificeren verwachten we dat nieuwe leden zich snel aan deze regel conformeren.
We verwachten dat in onze gemeenschap alle electrische apparatuur (computers, radio’s, stereo’s, audio-visuele apparatuur) op een verantwoorde en stichtende manier wordt gebruikt. Ouders zijn verantwoordelijk voor de wijze waarop hun kinderen deze apparatuur gebruiken.
We geloven niet dat onze families en gemeenschap onbeperkt toegang moet hebben tot het Internet.
We geloven dat het gebruik van de televisie meer kwaad dan goed doet, en wijzen het gebruik dan ook volledig af.
Vuurwapens, wanneer door ons gebruikt, zullen nooit opgeslagen of gezien worden als zelfverdedigingswapens. Enkel verantwoordelijke mensen mogen ze gebruiken wanneer dit nodig is.

Geld
We zijn zelf verantwoordelijk voor al het geld dat door onze handen gaat. Alles wat we uitgeven aan dingen die we niet persé nodig hebben, stelen we van de mens die het echt nodig heeft.
We geloven dat we, collectief, van ons geld moeten geven naar behoefte en wat God voorziet. Ook zijn er ontelbaar andere manieren waarop onze leden hun tijd, middelen en capaciteiten geven aan mensen zowel binnen als buiten onze gemeenschap. We stimuleren allen om vrijelijk te geven zoals wij ook vrijelijk ontvangen hebben. 81
We geloven dat we geen uitstaande schulden moeten hebben, behalve de schuld om elkaar lief hebben.82 Daarom voelen we ons verantwoordelijk om alle geleende geld terug te betalen op de afgesproken termijn en geleende spullen na gebruik meteen terug te brengen.
We vinden het niet in tegenspraak met ons geloof om staatshulp te accepteren die bedoeld zijn voor iedereen. We geloven daarentegen niet, dat we gebruik moeten maken van incasso-bureaus of dat we faillissement moeten aanvragen. Al onze leden, of ze nu net zijn gearriveerd of al geruime tijd bij ons, moeten hun belastingen, rekeningen voor goederen of diensten voldoen.83
Geen enkel van onze leden maakt aanspraak op WW of AOW. Onze ouderen worden niet in bejaardenhuizen geplaatst. We geloven niet dat het correct is om onze verantwoordelijkheden af te schuiven op anderen buiten onze gemeenschap.84
Het verzekerd zijn tegen bepaalde risico’s is , hier waar wij wonen en leven, verplicht. Andere regelingen voor brandschade, ongevallen of droogte kunnen worden geschaard onder rentmeesterschap van wat de Heer aan ons heeft toevertrouwd. Maar “verdoemd is diegene die vertrouwen stelt in de mens, die afhankelijk is van vlees voor zijn sterkte en wiens hart zich van God afkeert … gezegend is de man die vertrouwen stelt in God, wiens vertrouwen in Hem is. Hij zal zijn als een geplante boom die zijn wortels stuurt naar de waterstroom. Hij is niet bang wanneer de hitte komt, zijn bladeren zijn altijd groen. Hij heeft geen zorgen in een jaar van droogte en draagt altijd vrucht ."85
Wij geloven dat de Heer ons toestaat, zijn kinderen, om te lijden onder zorgen en armoede voor onze eigen goedwil. Jezus was arm. Hij werkte tussen de armen en gaf hen zijn zegen. 86 Hij vervloekte de rijken, 87 en zei dat het makkelijker was voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke man om het Koninkrijk van God binnen te gaan.88
Wij zien materiele welstand niet als een teken van God zegen en goedkeuring, evenmin als dat we materiele nood zien als een teken van zijn ongenade.

De toekomst
We geloven dat alle dingen zullen worden hersteld, in de hemel als ook op aarde, als Jezus wederkeert. Dat betekent dat alle dingen zullen zijn zoals God ze had bedoeld toen hij de aarde schiep.89
Hoe dit allemaal zal gebeuren, hoe het einde der tijden zich zal ontvouwen, is niet volledig duidelijk voor ons. De bijbel maakt het niet duidelijk want er zijn dingen die we niet dienen te weten totdat het gebeurt.
Daarom ontmoedigen wij speculaties over het einde der tijden, het herstel van Israel, het duizendjarig rijk, en de ‘vervoering’ van de kinderen van God. Het ‘Israel van God’90 ( zij die Jood zijn ‘niet van vleselijk uiterlijk, maar van geestelijk innerlijk’91) zijn de door God ‘uitverkorenen’ van het Nieuwe Verbond. Zij die geloven in en leven voor Jezus Christus, zij die met hem zullen heersen, zijn de huidige ‘kinderen van Abraham’92, en velen die zeggen dat ze Jood zijn, zijn eigenlijk van de ‘synagoge van de duivel93
We geloven dat voor een Jood de enige weg om erfgenaam van de belofte, een kind van God of een bewoner van het Hemels Koninkrijk te worden is via het tonen van berouw en het geloven in Jezus Christus. 94 Alle joden mogen worden gered, maar allen die Jezus afwijzen, wijzen God af, en verliezen de rechten op de beloftes die God heeft gemaakt aan hun voorvaderen.95
We geloven dat het Koninkrijk van de Messias een geestelijk koninkrijk is wat deze aarde, de planeten, het universum met alles erop en eraan, 96 omvat en dus niet bestaat uit een aardse natie (Israel) wat gebouwd is met gevechtsvliegtuigen, tanks, bommen en geweren. Wij geloven dat het Koninkrijk reeds op aarde is, maar dat het met nog meer onuitsprekelijk en grotere kracht en vrede komt wanneer de schepping is hersteld en Jezus tussen ons verschijnt om te heersen op aarde. 97
In plaats van te speculeren over wereldse politiek en vergankelijke zaken, stimuleren wij onze leden te bidden en op te letten, want we weten niet op welke dag of uur de Heer zal terugkeren .98
We waarschuwen onze leden voor een naieve letterlijke interpretatie van de profetische Schrift - net als bijvoorbeeld ‘de bruid, de vrouw van het Lam’ in Openbaringen 21, het ‘nieuwe Jerusalem wat neerdaalde vanuit de hemel van God’ geen letterlijke beschrijving van de hemel zijn. De gehele Schrift dient te worden begrepen in het licht van alle andere geschriften.
Wij geloven dat we allen voor God komen te staan die zal oordelen over levenden en doden.99 Afhankelijk van hoe we hebben geleefd, zullen we eeuwig leven met Christus in een nieuwe gedaante, in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar rechtvaardigheid heerst - of we worden vernietigd met Satan in de hel.100

Opmerking bij deze verklaring
Wij verplichten onszelf als broederschap te Best om deze verklaring regelmatig te evalueren , maar minstens eenmaal per jaar . Wanneer het ons duidelijk wordt gemaakt, wanneer er meer informatie over een bepaald onderwerp is gewenst, of wanneer we onze stellingname dienen te veranderen in het licht van de H. Schrift en Geest, zullen we dat doen.
Het laatste woord vinden we in het Nieuwe Testament bij de verkondigingen van Jezus Christus en zijn apostelen.
(Wij waarderen en accepteren ook de artikelen van Petrus Riedemann, Rechenschaft unserer Religion, Lehre, und Glaubens geschreven te Marburg in Duitsland in de jaren 1540-41; dit geldt ook voor de “Fünf Artikel” geschreven door Petrus Walpot in Moravië in 1545-1547; eveneens geldt dit voor de “Brüderliche Vereinigung” opgesteld te Schleitheim, Zwitserland in 1527.)
" We schamen ons niet voor de bijbel, want het is de kracht van God voor het heil van eenieder die gelooft; allereerst voor de Jood, dan voor de heiden. Want in de bijbel de rechtvaardigheid van God is geopenbaard, een rechtvaardigheid door geloof van begin tot eind, zoals het is geschreven: ‘De rechtvaardige leeft in geloof’” (Romeinen 1:16-17).

1Openbaringen 20:11-15
2 Matteus 7:13-14
3 2 Timoteus 2:12, 2 Petrus 3:13, Openbaringen 5:10
4 Lucas 17:20-21
5 Handelingen 3:21
6 2 Korintiërs 4:16-18, 1 Tessalonicenzen 4:17, 2 Petrus 3:13
7 Romeinen 8:31-39
8 2 Korintiërs 10:3-5, Efeziërs 6:12
9 Romeinen 10:10
10 Marcus 16:16
11 Lucas 9:23, Matteus 10:22
12 1 Korintiërs 12:12-13
13 1 Korintiërs 12:14-16
14 Handelingen 2:38-39
15 1 Korintiërs 10:17, 21
16 1 Korintiërs 10:16
17 1 Korintiërs 11:29-30
18 2 Tessalonicenzen 2:15
19 1 Petrus 2:21
20 Kolossenzen 1:13
21 1 Johannes 2:1-2
22 1 Korintiërs 10:11-13
23 Johannes 1:9, Titus 2:11
24 Romeinen 1:18-20, en 2:14-15
25 Romeinen 2:9-11
26 Johannes 6:44
27 Romeinen 3:9-18
28 1 Korintiërs 7:14
29 Ezechiël 18:20
30 1 Korintiërs 12:27-31
31 1 Korintiërs 12:7-11
32 Efeziërs 4:11-13
33 Handelingen 13:2-3
343 Matteus 16:18
35 Hebreeën 13:7
36 Hebreeën 13:17
37 Efeziërs 4:11-13, Titus 1:5
38 2 Tessalonicenzen 3:10
39 1 Timoteus 5:8
40 1 Korintiërs 7:32-35
41 1 Korintiërs 7:2-5
42 Spreuken 18:22
43 Matteus 19:4-6
44 1 Korintiërs 7:10-11
45 Romeinen 13:12-14
46 Hebreeën 13:4
47 Efeziërs 6:4
48 Efeziërs 2:21-22
49 Spreuken 13:24
50 Psalm 127:3
51 1 Korintiërs 14:29-33
52 1 Korintiërs 14:34-35
53 1 Korintiërs 2:11-12
54 Romeinen 14:5-6, Kolossenzen 2:16-17
55 Romeinen 13:6-7
56 Matteus 5:33-37
57 Romeinen 13:1-5
58 1 Timoteus 2:1-2
59 Romeinen 14:10-12
60 Matteus 18:15-18, 1 Korintiërs 5:4-11
61 2 Tessalonicenzen 3:15
62 Efeziërs 5:22-24
63 Romeinen 16:17-19
64 1 Korintiërs 15:33, 2 Korintiërs 6:14-18
65 Efeziërs 4:4-6
66 Matteus 10:34
67 Lucas 5:14-16
68 Matteus 7:21-23
69 Matteus 5:38-48
70 1 Korintiërs 6:1-7
71 Galaten 6:2
72 1 Korintiërs 12:21-27
73 2 Korintiërs 8:13-15, Handelingen 2:42-47, Handelingen 4:32-35
74 Johannes 13:14
75 Romeinen 16:16, 1 Korintiërs 16:20, 2 Cor. 13:12, 1 Tessalonicenzen 5:26, 1 Petrus 5:14, Galaten 2:9)
76 Romeinen 12:2
77 Lucas 16:15
78 1 Timoteus 2:9-10
79 1 Petrus 3:3-4
80 1 Korintiërs 11:3-16
81 Matteus 10:8, Handelingen 20:35
82 Romeinen 13:8
83 Romeinen 13:7
84 1 Timoteus 5:8
85 Jeremiah 17:5-8
86 Lucas 6:20-21
87 Lucas 6:24-26
88 Matteus 19:23-24
89 Handelingen 3:19-21
90 Galaten 6:16
91 Romeinen 2:28-29
92 Galaten 3:26-29
93 Openbaringen 2:9
94 Handelingen 4:12
95 Matteus 21:43-44
96 Daniel 7:9-14, Efeziërs 1:18-23
97 Jesaja 9:6-7
98 Matteus 25:13
99 Romeinen 14:10
100 Johannes 5:28-29

zondag 5 oktober 2008

Geen woorden máár daden .....

De wereld op zijn kop ? Waar hebben we dat eerder gehoord ? Wanneer je jezelf verdiept in in het leven in navolging van Jezus, kom je vroeger of later uit bij een boek genaamd 'The Kingdom that turned the world upside down' van David Bercot. In dit boek staat de wereld ook op zijn kop, net zoals onze wereld in de laatste weken zo op zijn kop is gaan staan, dat overheden in de USA en ook hier in NL financieel moeten ingrijpen om banken niet failliet te laten gaan. Niet failliet laten gaan vanwege ontbrekend onderling vertrouwen. De ene Mammon vertrouwt de andere niet meer. De geest is uit de fles ...; de ware Geest heeft het terrein en de spelers op het bankiersveld natuurlijk al heel lang verlaten. Een dienende opstelling van een bank, met respect voor ondernemerschap, en niet continu uit op zelfverrijking is niet meer van deze tijd. Een verklaring voor dit alles vindt je in het boek van David Bercot. Lees het eens als je een echte zoeker bent. Ondertussen heb ik het boek weggegeven aan familieleden, vrienden, buren en bekenden en het valt me op hoe weinig reactie dat je krijgt. Moet ik er naar gaan vragen ? Moet ik gaan doorvragen ? Dat ligt heel gevoelig en met de hulp van God zal mij dat duidelijk worden. Ondertussen wordt het vertaald in het Nederlands, wat de toegankelijkheid sterk zal vergroten. Echter, wie echt zoekt zal ook echt vinden, wie niet zoekt zal natuurlijk zelden vinden.
Maar heel basaal gaat het alleen om het vasthouden aan je geloofsbelijdenis:

We geloven

in God de vader,
Schepper van hemel en aarde,
en in Jezus Christus zijn enige zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven, en nedergedaald ter helle.
Op de derde dag verrezen uit de doden, opgestegen ten hemel
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige vader,
van waar hij zal komen om te oordelen, de levenden en de doden.
Wij geloven in de Heilige Geest, de heilige onverdeelde kerk,
de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden,
de opstanding van het lichaam, en het eeuwig leven.

Amen.

Is our house a home for you ?

Een brief aan de broeders en zusters in Elmendorf, Mountain Lake, Minnesota
-in het Engels-
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Is our house a home for you ?

(Isaiah,65:17-25) Behold, I will create new heavens and a new earth. The former things will not be remembered, nor will they come to mind. But be glad and rejoice forever in what I will create, for I will create Jerusalem to be a delight and its people a joy. I will rejoice over Jerusalem and take delight in my people; the sound of weeping and of crying will be heard in it no more.
Never again will there be in it an infant who lives but a few days, or an old man who does not live out his years; he who dies at a hundred will be thought a mere youth; he who fails to reach a hundred will be considered accursed.
They will build houses and dwell in them; they will plant vineyards and eat their fruit. No longer will they build houses and others live in them, or plant and others eat. For as the days of a tree, so will be the days of my people; my chosen ones will long enjoy the works of their hands. They will not toil in vain or bear children doomed to misfortune; for they will be a people blessed by the Lord, they and their descendants with them. Before they call I will answer; while they are still speaking I will hear. The wolf and the lamb will feed together, and the lion will eat straw like the ox, but dust will be the serpent’s food. They will neither harm nor destroy on all my holy mountain, says the Lord.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dear brothers and sisters at Elmendorf,

Praise the Lord, for He is so good to us ! In this land of plenty we are blessed to know Jesus. Blessed to know Jesus, blessed to follow his example, trying to live out the Kingdom of God here on this earth.
You know how difficult that sometimes can be on the prairies of America. We know how difficult that is in our little crowded country Holland, far away in the Old Europe.
We have been praying a lot to the Lord Almighty to guide us in what our future on this world, following his Son, will be.
Bas, our son, was alone and reading the Bible last week. He read Mark 4:3-20, the parable of the sower.
What kind of seed are we ? We hear the word, accept it, but how can we produce a crop - thirty, sixty or even a hundred times what was sown ? Is there enough seed in the soil ?
Can we bring less fortunate seed (not already eaten by the birds) from other places to good soil ?! What about Bas, Anne, Thijs, Mike, Stefan + Gabrielle and their little children, Johann + Annie with their children Peter, Katharina, John, Nico, Julia and Henry ? What about Pierre, Alexander + Dana and their family ? Eugen + Juliana and many many seeds unknown to us ......... ?
Can we produce a crop just on our own ? No, not really.
Where is the good soil to be found ? Is it in Best, Mountain Lake or Tasmania ?
Can we produce a crop working together ? Yes, when the Lord wants us to do it, we can.
Who wants to live, pray and work with us ?

Can we please ask you to pray with us and help us to find practical answers to these big questions regarding our life here on this earth.


Your brother in the Lord,

Kees

donderdag 11 september 2008

Een persoonlijke brief aan Jezus

Lieve Jezus,

Waar zal ik beginnen ? Zoekende, zoekende naar een vervolmaking van het leven hier op aarde. Leven, liefhebben van elkaar houden. Mooie woorden, maar niet voor iedereen weggelegd om het in de praktijk van alledag om te zetten.

Waar zitten de voetangels en de klemmen om dit te laten gebeuren ? Eigentrots, het jezelf voorop stellen en je niet kunnen richten naar wat U ons bijna 2000 jaar geleden geleerd hebt.

Jezus, aub help ons vooruit. Vooruit in de zin van Uw vooruit. Niet het vooruit wat uit te drukken valt in € of in $. Niet het vooruit wat uit te drukken valt in Ph.D. of in M.Sc.
Zonder titel maar wel met gevoel. Zonder eigenwaan maar wel een tikkeltje eigenwijs. Zonder agressie maar wel met liefde.

Waarnaar kijken wij uit ? Wij kijken uit naar een hemel op aarde. Een plek waar mensen in vrede met elkaar samenleven. Samenleven door samen te bidden, te werken en te leven. Ieder zijn plekje, maar wel met de ogen gericht naar God.

Geen sekteleider, geen afgoden, geen idolen, maar een rechtstreekse verantwoording naar U, Heer Jezus.

Geen predestinatie, geen aflaten en biechten, geen ongehuwde pastoor, maar enkel U, Heer Jezus !

Geef ons, op uw moment, in uw wijsheid een teken van Leven. Een teken, van hé ga eens die kant uit. Een teken, van hé denk eens daaraan. Een teken van, hé bid eens wat langer om een oplossing.

Lieve Jezus, wij houden van U !! U bent onze Weg, Waarheid en Leven.

Uw dienende Zoon,

Kees